سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مجمع الفکر الاسلامیه 
رئیس هیئت مدیره و موسس 
 
 
علمی اجرائی نظارتی 
همکاری 
حوزه علمیه دزفول 
موسس 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
مجمع اندیشه آزاد اسلامی ق 
از موسسان 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
دانشکده اصول دین دزفول 
موسس 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
دانشکده علوم اسلامی و کالج علوم لندن 
موسس 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
مجله الفکر الاسلامی 
موسس و مدیریت 
 
 
علمی و اجرائی 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
لمعه و رسائل و مکاسب  
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
فقه و اصول ، فلسفه و تفسیر  
تدریس 
حوزه علمیه امام خمینی (ره)  
مدرس 
 
 
لمعه،مكاسب،نهايه الحكمه،كفايه، 
تدریس 
حوزه علميه نجف 
مدرس 
 
 
مقدمات و سطح 
تدریس 
مدرسه علميه حقاني 
مدرس 
 
 
انشاي عربي، فلسفه و اصول عقايد 
تدریس 
مدرسه شهيدين(ره) 
مدرس 
 
 
فلسفه و اصول عقايد، رسائل 
اداری 
مجمع تقريب مذاهب اسلامی 
دبيركلی مجمع تقريب مذاهب اسلامی 
1391/04/20 
1398/06/20 
دبيركلی مجمع تقريب مذاهب اسلامی