آلبوم من ◂ گفتگوی ویژۀ خبری - تصویر شمارۀ _4
آیت الله اراکی در برنامۀ گفتگوی ویژۀ خبری شبکه دو سیما - 92/10/29